Program Začít spolu

Historie programu začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je v České republice realizován od roku 1994. V současné době se podle něho vyučuje ve více než 30 zemích světa .

Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by Step Association).  ISSA je nevládní organizace, která byla založena s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku (3–11 let).

Tento program je akreditován MŠMT ČR.
vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
být tvůrčí a mít představivost, samostatně a efektivně se učit
sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
vytvářet si zdravé životní návyky a postoje
umět aplikovat osvojené znalosti v praxi
podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
Program Začít spolu považuje za velice významný faktor podporující vzdělávání dětí spolupráci s rodinami. Rodiče mají možnost přicházet do tříd, účastnit se běžných aktivit s dětmi. Mohou zajišťovat např. exkurze na vlastní pracoviště, vypomoci s výrobou pomůcek, výzdobou a vybavením třídy apod.

V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele, rodiče i dítěte – např. třídní schůzky, brigáda, táborák, besídky, dílničky apod. Cílem těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání rodičů a navázat přátelský, otevřený vztah. Rodiče mají možnost nahlédnout do portfolia svého dítěte ve kterém mohou vidět jeho úspěchy a pokroky, prohlédnout si výrobky svých dětí v šatně atd.
Program Začít spolu je alternativní vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke spolupráci a vzájemnému naslouchání. Učí se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně a aktivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

Základní principy

Program pro děti je integrován do smysluplných celků, které jsou vzájemně propojeny.
Na rozhodování o obsahu vzdělávání se podílejí učitelé, rodiče i žáci.
Pravidla pro práci a chování vytvářejí učitelé společně s dětmi. Děti se učí nést zodpovědnost za své jednání.
Znalosti si děti budují samy. Učitel je pouze vede a vytváří jim podmínky a prostředí, v němž mohou pracovat samostatně.
Děti pracují individuálně, ve dvojicích, v různě velkých skupinách, mají možnost si radit, pomáhat si a spolupracovat.
Rodiče jsou považováni za partnery pedagoga. Očekává se od nich přímá účast ve vzdělávání dítěte.
Rodiče jsou kdykoliv vítáni ve třídě, mohou se i sami zapojit do každodenních činností.
Hodnocení zachycuje individuální pokrok každého dítěte.
Na hodnocení práce školy se podílejí i děti a jejich rodiče.
Prostředí třídy je uspořádáno do tzv. center aktivit, která jsou vybavena dostatkem vhodného materiálu k práci dětí.
Důležitým zdrojem učení zkušenosti a zážitky dětí jsou – tzv. prožitkové učení.
Důležitou organizační formou práce s dětmi je “kruh”, v němž mají děti příležitost učit se naslouchání, vyjadřování vlastního názoru, pocitů, nesouhlasu, komunikace.

Centra Aktivit

Klíčovou roli hraje v programu vytvoření podnětného prostředí, zejména rozdělení třídy do center aktivit (CA), což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu – setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

Originalitou naší mateřské školy je přemístění center aktivit do školní zahrady a přenesení výuky co nejvíce do venkovních prostor s poznáváním přírody, jejích zákonitostí a vztahú k ní, což vede přirozeně k její ochraně a péči o ní.

Domácnost

Je pracovní koutek, kde si děti hrají nejen „jako“, ale i doopravdy se skutečnými surovinami a nádobím. Děti zde mohou např. připravovat zeleninové nebo ovocné saláty, pomazánky, jednohubky, péct buchty, cukroví, vizovického pečivo, vařit čaje apod.

Ateliér

Je vybaven různými výtvarnými potřebami. Děti zde mohou malovat na dané téma štětcem, houbičkou, starým zubním kartáčkem, prsty, experimentovat s barvami (míchání, otiskování, zapouštění), kreslit pastelkami, tužkou, fixy, křídou, rudkou, uhlem, špejlí máčenou do tuše, zmizíkem do inkoustového podkladu apod.

Dílna

Je vybavena materiálem a nástroji, se kterými se děti mohou setkat v dílnách svých rodičů např. kladívka, pilky, hřebíky, dřevěné odřezky, plastové láhve a špunty, korek, krabice, lepenka, polystyren, drátky, nůžky, lepidla, stužky, bavlnky, vlna, látky, špejle, připínáčky, časopisy, kousky z prkýnek apod. Děti v tomto centru mohou vyrábět makety, zhotovovat předměty, zatloukat hřebíky do tvarů, vytvářet ozdobné předměty z drátků, stříhat, lepit, vytvářet koláže, skládat papír apod.

Knihy a písmena

Centrum je vybaveno knihami, písmenkovými stavebnicemi, pracovními listy, písmenkovými tiskátky, časopisy, pastelkami, fixami, tužkami apod. Děti zde mají možnost vnímat psanou a mluvenou podobu písma, manipulovat s knihami i písmenky, spontánně se učit průpravě k psaní a čtení, seznamovat se s knihou a jejím obsahem prohlížet a vyhledávat obrázky k tématům, vyprávět příběhy podle obrázků, opisovat slova apod.

Dramatické hry

Jsou zde převleky k napodobivým a námětovým hrám jako jsou oděvy, doplňky, klobouky, brýle, boty, kabelky, loutky… Děti zde mají prostor pro napodobivé a námětové hry, pantomimu, dramatizaci scének apod.

Pokusy a objevy

Centrum je vybaveno různými přírodními materiály a pomůckami, lupou, mikroskopem, váhou, materiálem, který si děti nasbíraly samy. Děti zde mohou pozorovat pod lupou nebo mikroskopem rostliny, hmyz, dělat pokusy, poměřovat předměty, pozorovat růst vlastní rostliny, dělat pokusy se světlem, s roztoky (sladkým, slaným, kyselým), pozorovat vypařování vody, provádět pokusy s magnetem apod.

Kostky

centrum je vybaveno kostkami různých velikostí, tvarů a z různých materiálů, autíčky, značkami, dopravním kobercem, figurkami zvířat a lidí. Děti zde mohou vytvářet stavby k tématům (kde bydlím, zvířata, statek, zoo, rakety, letadla), hrát si na dopravu (stavby silnic, letišť, mostů), poznávat tvary, barvy, velikosti, třídit, určovat polohu, stavět z kostek překážkové dráhy, stavět podle plánu apod.

Manipulační hry

Využívají se zde různé skládačky a stavebnice, lotto, pexeso, lego, domino, mozaiky, navlékací tvary, stolní hry, puzzle, …. Děti zde mohou vytvářet stavby ze stavebnic podle vlastní fantazie i na dané téma, hrát si s dominem, pexesem, skládat puzzle, vytvářet mozaiky z různých tvarů, hrát společenské hry, navlékat korálky podle daného návrhu i podle fantazie apod.

Písek a voda

Centrum je vybaveno kontejnerem na vodu nebo písek, lopatkami, bábovičkami, kbelíky, mušlemi a jinými přírodninami, plovoucími hračkami… V tomto centru mohou děti např. přelévat vodu, hrát si s plovoucími hračkami, hrát si na praní prádla, stavět stavby z písku i s pomocí přírodnin, pozorovat jak taje led, hrát si s mýdlovou vodou – bubliny, dělat pokusy s předměty, které se potopí, a které plavou, pouštět lodičky, foukat do papírových lodiček, psát do písku prsty, klackem, otiskovat předměty do písku, stavět z písku – hrady, tunely, cesty, rybník, pohoří, sopky apod.

Hudba

Je zde množství rytmicko-melodických nástrojů, přístupných dětem, pomůcky k objevování světa zvuků, tónů a harmonie a rytmu, sluchové pexeso, hudební nástroje, které si vyrobily samy děti apod. Děti zde mohou např. zpívat písně, vytvářet hudební doprovod k písním, vytleskávat melodii, poslouchat klasickou hudbu, řešit hudební hádanky apod.